Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Họ và tên: Đặng Thị Thu Hòe
Ngày sinh: 15 - 07 -1970
Vào ngành: Tháng 9 - 1990
Quá trình công tác: 13 năm dạy học - 05 năm làm PHT. Được bổ nhiệm Hiệu trưởng từ tháng 9 - 2008
Các Danh hiệu đã đạt được: - Viên phấn Hồng cấp Tỉnh
                                                      - GVG cấp Tỉnh (7 năm)
                                                     - "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp tỉnh giai đoạn 2005 -2010
                                                     - "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp Trung ương giai đoạn 2010 -2015
                                                     - Đoàn viên Công đoàn Xuất sắc cấp Tỉnh.
                                                    - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Trung ương ( NH 2001 - 2002)
                                                     - Chiến sĩ thi đua cơ sở.
/uploads/about/img_0355.jpg