PBTCB - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn trường

Họ và tên : Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 08 - 02- 1971
Năm vào ngành: 9 - 1997
 Số năm trực tiếp giảng dạy : 10 năm
Số năm được bổ nhiệm là QL: 13 năm (Từ năm 2003)
Các Danh hiệu đã đạt được; Chiến si Thi đua cơ sở; Đoàn viên CĐXS cấp Tỉnh ( NH 2015-2016)